Dla niepełnosprawnych

Udogodnienia dla niepełnosprawnych     

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) firma CONECT Marcin Barszcz (dalej CONECT) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

1. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, CONECT udostępnia wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze  w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

2. CONECT na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;

w przypadku zgłoszenia powyższego żądania:

  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – CONECT realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – CONECT realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia;

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. CONECT na terenie oraz w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta zapewnia obsługę każdego klienta będącego osobą głuchoniemą za pomocą tłumaczenia migowego języka migowego w trybie rzeczywistym on-line poprzez połączenie z tłumaczem języka migowego.

Do pobrania:

  • Uzgodnienia dla niepełnosprawnych – Informacja
  • Uzgodnienia dla niepełnosprawnych – Informacja – kontrast
  • Wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – obowiązuje od dn. 01.07.2021 r.
  • Wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – obowiązuje od dn. 01.07.2021 r. kontrast
  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – obowiązuje od dn. 01.07.2021 r.
  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – ZMIANA REGULAMINU obowiązuje od dn. 01.12.2022 r.
  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – obowiązuje od dn. 01.07.2021 r. kontrast
  • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – ZMIANA REGULAMINU obowiązuje od dn. 01.12.2022 r. kontrast