Przebudowy/Kolizje/Nadzory

Zasady dostępu i realizacji prac na infrastrukturze CONECT

Wymagania obowiązujące Obcych Wykonawców w przypadku prowadzenia prac:

 • na infrastrukturze telekomunikacyjnej,
 • w skrzyżowaniu z infrastrukturą telekomunikacyjną,
 • w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez CONECT.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy projektować i budować zapewniając poszanowanie interesów osób trzecich

[art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego]

Poszanowanie praw własności oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zasobów wszystkich użytkowników korzystających z zasobów gruntowych wymaga uwzględnienia w realizowanym projekcie, na etapie jego projektowania i realizacji, zasobów koniecznych m.in. dla rozwiązania problemów związanych koniecznością ingerencji w istniejącą infrastrukturę oraz przypadków zbliżeń i skrzyżowań.

Uwaga! Prace realizowane w zbliżeniu rozumiemy jako prace przy budowie obiektu budowlanego na odcinku realizowanym wzdłuż linii telekomunikacyjnej lub kanalizacji kablowej w odległości mniejszej niż określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie-wraz ze zmianami wprowadzonymi przez „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”

Odległość podstawowa wskazana w Rozporządzeniu jest parametrem, którego naruszenie sprowadza ryzyko dewastacji infrastruktury. Naruszenie odległości podstawowej ma miejsce także na skutek odstępstwa od dokumentacji projektowej wynikające np. z:

 • błędów projektowych/geodezyjnych,
 • niwelacji terenu,
 • przemieszczenia się obiektu związanego z ruchami tektonicznymi zwłaszcza w obszarach wyrobisk górniczych.

W celu zweryfikowania przebiegu trasowego mediów ujawnionych w projekcie (w zasobach geodezyjnych) należy wykonywać ręczne przekopy kontrolne potwierdzające faktyczną lokalizację infrastruktury.

W przypadku przystępowania do realizacji prac należy:

 •  uzyskać warunki techniczne na przebudowę sieci z CONECT,
 • uzgodnić dokumentację projektową z CONECT,
 • wystąpić o uzyskanie zgody oraz zapewnienie nadzoru przedstawicieli CONECT nad planowanymi pracami,
 • spisać protokół przekazania placu budowy z CONECT
 • wykonać prace pod nadzorem przedstawicieli CONECT
 • opracować dokumentację powykonawczą i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz przekazać je do CONECT
 • spisać protokół odbioru końcowego jako potwierdzenie zakończenia prowadzonych prac.

Wszelkie prace prowadzone na infrastrukturze, w skrzyżowaniu lub zbliżeniu realizowane są pod nadzorem przedstawicieli CONECT oraz wymagają:

 • nadzoru właścicielskiego – w przypadku prowadzenia przez osoby trzecie prac:

– na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez CONECT,

– w kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną stanowiącą własność lub zarządzanej przez CONECT.

 • w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność lub zarządzanej przez CONECT, jeżeli prace te mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jakości utrzymania tej infrastruktury, a konieczność sprawowania nadzoru właścicielskiego wskazano w wydanych przez CONECT warunkach technicznych oraz w przypadku opinii o konieczności świadczenia nadzoru wydanej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej,
 • odbioru końcowego – w przypadku realizacji prac w oparciu o wydane przez CONECT warunki techniczne na budowę, przebudowę i remont infrastruktury stanowiącej własność lub zarządzanej przez CONECT, czynnością potwierdzającą zakończenie i realizację prac zgodnie z wymaganiami CONECT określonymi w warunkach technicznych będzie dokonanie odbioru końcowego potwierdzone spisaniem protokołu końcowego.

Nadzór właścicielski i odbiór końcowy wykonują upoważnieni przedstawiciele CONECT.

 • Zasady dostępu i realizacji prac na infrastrukturze CONECT
 • Cennik wykonania Nadzoru Właścicielskiego/Odbioru Prac przez CONECT w ramach technicznej obsługi Infrastruktury telekomunikacyjnej
 •