Projekty realizowane z dofinansowaniem UE

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA  2007-2013

poig

efrr

 

 


Firma Conect realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013: 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Projekty realizowane w ramach POIG są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Projekt: „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Kluczewsko i gmin sąsiednich”

 

Nr projektu: POIG.08.04.00-26-072/09

Projekt realizowany w latach 2009 – 2012

Zrealizowana inwestycja pn. „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Kluczewsko i gmin sąsiednich” polemapa_powiat_aktual_poprgała na wybudowaniu 8 masztów telekomunikacyjnych o wysokości 35m – 36m, które zostały zlokalizowane w miejscowościach: Danków Duży, Motyczno, Brzeście, Kąparzów, Ciemiętniki, Kolonia Łapczyna Wola, Rzewuszyce, Jeżowiec. Dzięki nim do mieszkańców tych oraz szeregu innych miejscowości, został dostarczony sygnał, który daje obecnie możliwość przyłączenia sieci internetowej. Inwestycja ta wpływa pozytywnie na mniejszą awaryjność już istniejącej sieci oraz na wzmocnienie obecnie dostarczanego sygnału. Dzięki wybudowaniu tych 8 nowych masztów łącze jest dostępne również dla innych operatorów, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności usług i dostęp do alternatywnych operatorów sieci internetowej.
Projekt i koncepcja sieci opiera się na stacjach nadawczo – odbiorczych pracujących w paśmie 5 GHz częstotliwości od 5500 MHz do 5700 MHz. Szybkość wymiany informacji na podstawie najnowszych urządzeń osiąga do 300 megabitów na sekundę pomiędzy nadajnikami. Każdy maszt jest wyposażony w łącze główne oraz dodatkowe (awaryjne), które w razie ewentualnych awarii zapewnia dalsze, bezproblemowe działanie usługi i usunięcie usterki na łączu głównym. Takie rozwiązanie zapewnia jakość działania usługi na poziomie bliskim 100%. Kolejnym elementem każdego masztu są urządzenia nadawczo-odbiorcze obsługujące klientów podłączonych do poszczególnych stacji pracujące na paśmie częstotliwości 2,4 GHz od 2401 MHz do 2483 MHz oraz 5 GHz od 5500MHz do 5700 MHz.
Ze względu na ograniczenie kosztów dosyłu sygnału do klienta realizacja usługi u klienta jest dostępna w dwóch technologiach:
– 2,4 GHz w przypadku tego typu instalacji prędkość maksymalna u użytkownika końcowego wynosi do 54 Mb/s. w przypadku wyboru tej prędkości instalacja u abonenta jest tańsza,
– 5 GHz przy wykorzystaniu tej technologii prędkość maksymalna u użytkownika końcowego wynosi do 300 Mb/s. Koszt instalacji tej opcji jest wprawdzie wyższy, jednak jakość transferu jest znacznie wyższa i nie powoduje zakłóceń.
Zakończenie inwestycji pozwoliło na uruchomienie parametrów połączenia z Internetem wielkości 2 Mb/s, które jest dostępne w opcji łącza symetrycznego, a także opcji niesymetrycznej wielkości 2Mb/s pobieranie (download) oraz 0,25 Mb/s wysyłanie (upload). Takie parametry w zupełności wystarczą do zapewnienia dobrego działania Internetu oraz usług telefonii internetowej typu VoIP.
Technologia przesyłu sygnału internetowego za pomocą masztów telekomunikacyjnych jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem ze względu na znaczne odległości pomiędzy miejscowościami oraz utrudnienia terenowe wpływające na rozwój innych technologii przesyłu na tych obszarach.
Głównym celem projektu, który przyczynia się także do realizacji celów działania 8.4 oraz Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, jest zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego 100 podmiotom na terenie gminy Kluczewsko oraz gmin sąsiednich.
Ponadto projekt przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:
– w ramach realizowanej inwestycji została wdrożona nowoczesna technologia przesyłu sygnału internetowego za pomocą masztów radiowych,
– realizacja projektu przyczynia się do powstania ośmiu masztów, w różnych lokalizacjach, dzięki którym możliwe stało się dostarczenie Internetu dla grup docelowych.
Realizacja projektu z punktu widzenia planów inwestycyjnych firmy Conect była niezbędna i obecnie przyczynia się do poprawy stanu infrastruktury dostępowej do Internetu na terenie gminy Kluczewsko i gmin sąsiednich. Grupą docelową, która spełnia warunki niezbędne do wdrożenia projektu są mieszkańcy miejscowości objętych bezpośrednim działaniem inwestycji, którzy posiadają sprzęt komputerowy, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie z usług internetowych.
W dobie ogólnodostępności mediów i Internetu, a także szybkiego postępu technologicznego, obszary, na których nie ma możliwości skorzystania z nowoczesnych technologii i usług są niejako „odcięte od świata”, co może prowadzić do negatywnych tendencji społecznych oraz narastających różnic między miastem a wsią, marginalizacji tych terenów oraz wykluczenia społecznego. W miejscowościach, w których sieć internetowa już działa, ale połączenie jest słabe i bardzo awaryjne, inwestycja wpływa na jego ustabilizowanie i umocnienie. Projekt ma pozytywy wydźwięk i docelowo przyczyna się do niwelowania i zacierania różnicy społecznej pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz do rozwiązania powyżej wymienionych problemów.
Dzięki nowym masztom dostęp do Internetu będzie możliwy docelowo dla 4800 użytkowników. Z racji mniejszej urbanizacji terenu, na którym jest dostarczana usługa, można zwiększyć parametry łącz dla końcowych użytkowników. Początkowo przewiduje się liczbę użytkowników na poziomie ok. 100 osób dzięki czemu transfer będzie mógł zostać zwiększony do 10 Mb/s podczas pobierania, a przy wysyłce danych do 1 Mb/s.
Podsumowując, projektowane działania prowadzą do udostępnienia Internetu w miejscowościach, gdzie nie występuje sieć szerokopasmowa o przepustowości 2 Mb/s. Ponadto zaproponowane rozwiązanie techniczne jakim jest przesył metoda radiową jest efektywny, sprawdzony i uwzględnia specyfikę terenu.


Projekt:  „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego w technologii FTTH w powiecie Włoszczowskim”

 

Nr projektu: POIG.08.04.00-26-180/13

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015

Głównym celem projektów jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo Powiatu Włoszczowskiego w Województwie Świętokrzyskim.

Projekty będą polegały na dostarczeniu Internetu szerokopasmowego za pomocą sieci światłowodowej FTTH.

By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach min. 2 Mb/s.

Wszystkie działania, jakie mają być podjęte podczas realizacji niniejszego projektu są spójne z celami Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.  Zwiększenie wykorzystania ICT przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki – spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem projektów jest przeprowadzenie prac związanych z dostarczeniem szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci światłowodowej FTTH dla mieszkańców miejscowości: Secemin, Kurzelów, Kluczewsko, Pilczyca, Dobromierz, Rączki, Kolonia Łapczyna Wola, Kozia Wieś w Powiecie Włoszczowskim. Po wykonaniu infrastruktury sieciowej w ramach projektów zostaną przyłączeni użytkownicy końcowi. Usługi są adresowane w przeważającej większości dla gospodarstw domowych indywidualnych, które występują na obszarze inwestycji w przeważającej większości. Ale oferta zostanie również udostępniona dla podmiotów z sektora publicznego, biznesowego i NGO.


Projekt:  „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego w technologii FTTH w powiecie radomszczańskim”

 

Nr projektu: POIG.08.04.00-10-192/13

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015

Głównym celem projektów jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2 Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo Powiatu Radomszczańskiego w Województwie Łódzkim.

Projekty będą polegały na dostarczeniu Internetu szerokopasmowego za pomocą sieci światłowodowej FTTH.

By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach min. 2 Mb/s.

Wszystkie działania, jakie mają być podjęte podczas realizacji niniejszego projektu są spójne z celami Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.  Zwiększenie wykorzystania ICT przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki – spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem projektów jest przeprowadzenie prac związanych z dostarczeniem szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci światłowodowej FTTH dla mieszkańców miejscowości: Maluszyn, Mosty, Wielgomłyny, Krzętów i Góry Mokre w Powiecie Radomszczańskim. Po wykonaniu infrastruktury sieciowej w ramach projektów zostaną przyłączeni użytkownicy końcowi. Usługi są adresowane w przeważającej większości dla gospodarstw domowych indywidualnych, które występują na obszarze inwestycji w przeważającej większości. Ale oferta zostanie również udostępniona dla podmiotów z sektora publicznego, biznesowego i NGO.