Program partnerski

Polecam i korzystam za darmo

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu partnerskiego „Polecam i korzystam za darmo”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Programem” jest operator telekomunikacyjny CONECT Marcin Barszcz z siedzibą w Pilczycy 3, 29-120 Kluczewsko, zwany w dalszej części Regulaminu „Dostawca usług”.
2. W Programie może brać udział (Abonent) Konsument, osoba fizyczna, zawierająca Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. Zainteresowany Abonent może brać udział w Programie, jeżeli istnieje techniczna możliwość odbioru Usług w technologii radiowej lub światłowodowej, zwane dalej Usługą, w wybranej przez Abonenta lokalizacji.
3. Zainteresowany Abonent musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usług.
4. Z Programu mogą skorzystać Abonenci będący abonentami CONECT, Abonenci innych Operatorów telekomunikacyjnych lub Abonenci planujący zmienić swych dostawców Internetu oraz Usług głosowych.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w Umowach zawieranych co najmniej na 24 miesiące. W Programie może uczestniczyć osoba tylko z podpisaną z CONECT ważną terminową Umową o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
6. Program obejmuje Usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii radiowej oraz światłowodowej oraz Usługi dostępu do Internetu światłowodowego w Pakietach razem z Telewizją IPTV.
7. Okres obowiązywania Programu: od dnia 08.07.2016 r. do odwołania.
9. Obszar działania Programu obejmuje całą sieć telekomunikacyjną Dostawcy usług.

Zasady uczestnictwa w Programie

Abonent, który w ramach Programu zawarł Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu lub w zakresie dostępu do Internetu w Pakietach 2w1 lub 3w1 i wyrazi chęć udziału w Programie otrzymuje możliwość skorzystania z Rabatu w wysokości 100% na Abonament za świadczone Usługi na następujących zasadach:
1) Po zawarciu Umowy Abonent może polecać Internet CONECT innym klientom.
2) W przypadku polecenia przez Abonenta Internetu CONECT innemu klientowi zainteresowany klient drukuje kupon rabatowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, na którym wpisuje swoje dane osobowe wraz z danymi kontaktowymi oraz dane kontaktowe osoby polecającej.
3) Wypełniony kupon rabatowy należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta CONECT przed podpisaniem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do której zostanie wpisany rabat.
4) Po poleceniu w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez zainteresowanego klienta – Abonent polecający i zainteresowany zawierający Umowę klient otrzymują dodatkowo do Umowy po 1 miesiącu dostępu do Internetu bez opłat.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę oraz przechowywanych w systemach teleinformatycznych jest CONECT Marcin Barszcz z siedzibą w Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych CONECT Marcin Barszcz, e-mail: biuro@conect.net.pl.
3. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub przez czas niezbędny na załatwienie sprawy, w wyniku której dane są lub mogą być przetwarzane.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana w Regulaminie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO przez CONECT Marcin Barszcz dostępnym na stronie internetowej www.conect.net.pl.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach świadczenia usług przez CONECT Marcin Barszcz.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi lub załatwienia sprawy, w związku z którą dane są lub mogą być przetwarzane.

Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Programu i akceptuje jego postanowienia.
2. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy, we właściwych Biurach Obsługi Klienta Dostawcy usług oraz na stronie internetowej Programu.
3. Regulamin Programu ma zastosowanie do realizacji postanowień Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych zawieranej w każdej obowiązującej Promocji, której częścią jest Usługa dostępu do Internetu lub/i Aneksu do Umowy świadczenie Usług telekomunikacyjnych w każdej Promocji, której częścią jest Usługa dostępu do Internetu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych, Regulaminów odpowiednich promocji, Umowy abonenckie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy.
5. Integralną częścią Regulaminu Programu jest Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu. Wzór Kuponu Promocyjnego
6. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 08.07.2016 r.

Program partnerski 

Kupon rabatowy-poleć znajomemu (pobierz i wydrukuj)