Program partnerski

LEAD CONECT Polecam i korzystam za darmo

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu partnerskiego LEAD CONECT „Polecam i korzystam za darmo”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Programem” jest operator telekomunikacyjny CONECT Marcin Barszcz z siedzibą w Pilczycy 3, 29-120 Kluczewsko, zwany w dalszej części Regulaminu „Dostawca usług”.
2. W Programie może brać udział (Abonent) Konsument, osoba fizyczna, zawierająca Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. Zainteresowany Abonent może brać udział w Programie, jeżeli istnieje techniczna możliwość odbioru Usług w technologii radiowej lub światłowodowej, zwane dalej Usługą, w wybranej przez Abonenta lokalizacji.
3. Zainteresowany Abonent musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usług.
4. Z Programu mogą skorzystać Abonenci będący abonentami CONECT, Abonenci innych Operatorów telekomunikacyjnych lub Abonenci planujący zmienić swych dostawców Internetu oraz Usług głosowych.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w Umowach na okres 12 lub 24 miesiące w wybranej Promocji. W Programie może uczestniczyć osoba tylko z podpisaną z CONECT ważną Umową o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
6. Program obejmuje Usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii radiowej oraz światłowodowej oraz Usługi dostępu do Internetu światłowodowego w Pakietach razem z Telewizją 3 Generacji.
7. Okres obowiązywania Programu: od dnia 08.07.2016 r. do odwołania.
9. Obszar działania Programu obejmuje całą sieć telekomunikacyjną Dostawcy usług.

Zasady uczestnictwa w Programie

1. Abonent, który w ramach Programu zawarł Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu lub w zakresie dostępu do Internetu w Pakietach 2w1 lub 3w1 i wyrazi chęć udziału w Programie otrzymuje możliwość skorzystania z Rabatu w wysokości 100% na Abonament za świadczone Usługi na następujących zasadach:
a) Przy zawarciu Umowy Abonent otrzymuje, kartę z 10-cioma Kuponami Promocyjnymi tzw. LEAD CONECT.
b) Kartę z Kuponami Promocyjnymi LEAD CONECT mogą również uzyskać dotychczasowi Abonenci CONECT, posiadający aktywne Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
c) Karta Promocyjna LEAD CONECT zawiera unikalny kod, na podstawie, którego Dostawca usług dokonuje identyfikacji Abonenta (polecającego) uprawnionego do skorzystania z Rabatu.
d) Abonent (polecający) chcący skorzystać z Rabatu 100% na Abonament przekazuje jeden z posiadanych Kuponów Promocyjnych LEAD osobie/klientowi, której/emu poleca Internet od firmy CONECT i osoba/klient zawrze z CONECT Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w wybranej przez siebie Taryfie Internetu występującej w dowolnej Promocji na Internet lub w Promocjach na Pakiety 2w1 lub 3w1, której organizatorem jest COENCT.
e) Rabat w wysokości 100% na Abonament jest przyznawany Abonentowi (polecającemu) kiedy Kupon Promocyjny LEAD COENCT zostaje dostarczony do CONECT przez osobę/klienta działającego z polecenia, który z chwilą dostarczenia Kuponu zawrze z CONECT Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych na Internet, lub na Internet w Pakietach 2w1 lub 3w1.
f) Jeden Kupon Promocyjny LEAD CONECT uprawnia Abonenta (polecającego) do uzyskania Rabatu w wysokości 100% na Internet przez jeden lub maksymalnie dwa nieprzerwane następujące po sobie Okresy Rozliczeniowe w zależności od Taryfy Internetu jaką wybrała polecana osoba/klient i zawarł z CONECT Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
g) Abonent (polecający) otrzymuje Rabat na Abonament na świadczone Usługi w wysokości 100% przez jeden Okres Rozliczeniowy jeżeli polecana osoba/klient, zawrze z CONECT Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych na Internet w Taryfach: 15Mb/s, 20Mb/s, 30Mb/s, 50Mb/s, 60Mb/s lub 70Mb/s.
h) Abonent (polecający) otrzymuje Rabat na Abonament Internetowy w wysokości 100% przez dwa nieprzerwane następujące po sobie Okresy Rozliczeniowe jeżeli polecana osoba/klient, zawrze z CONECT Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych na Internet w Taryfach: 80Mb/s, 100Mb/s, 120Mb/s, 200Mb/s lub 300Mb/s.
i) Polecana osoba/klient, który w zależności od czasu trwania zawartej Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych zdecyduje się zawrzeć kolejną Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych w ramach Promocji otrzymuje dostęp do Usługi Internetu szerokopasmowego gratis przez jeden Okres Rozliczeniowy następujący po okresie na jaki została zawarta pierwsza Umowa.
j) Rabat przysługuje Abonentowi (polecającemu) wyłącznie w przypadku gdy ten zawrze z CONECT kolejną Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych na czas określony. Abonent (polecający) korzysta z przyznanego Rabatu po zawarciu Umowy, a okres rabatowy jest sumowany z okresem na jaki jest zawierana Umowa o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
k) Postanowienia w zakresie sprzedawanych Taryf Internetu w Pakietach 2w1 lub 3w1 stosuje się odpowiednio.
l) W przypadku sprzedaży Pakietów 2w1 lub 3w1, Rabat jest naliczany dla wszystkich Usług składowych Pakietu.
ł) Promocja nie obejmuje Usług Telewizji 3 Generacji sprzedawanej poza Pakietami.
2. Po wykorzystaniu wszystkich przyznanych Kuponów Promocyjnych, Abonent może wystąpić o kolejne. Dostawca usług przekazuje Kupony Promocyjne drogą elektroniczną lub w formie wydruku Kuponów Promocyjnych w siedzibie firmy.
3. W Programie mogą brać udział wyłącznie Abonenci, którzy na bieżąco mają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Dostawcy usług.
4. Rabat w wysokości 100% na Abonament jest przyznawany na Okres Rozliczeniowy lub Okresy Rozliczeniowe następujące bezpośrednio po ostatnim Okresie Rozliczeniowym Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych, w czasie której nastąpiło dostarczenie i uznanie Kuponu lub Kuponów Promocyjnych, a osoby/klienci oraz Abonenci (polecający), którzy je dostarczyli zawarli Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
5. Polecający otrzymuje Rabat uzależniony od Taryfy sprzedanego Internetu za każdą nową poleconą osobę/klienta, który zawrze z CONECT Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych.
6. Dostawca usług nie przewiduje ograniczenia limitu ilości udzielonych Rabatów dla Abonenta (polecającego), w związku z ilością pozyskiwanych osób/klientów.
7. Zebrane okresy Rabatowe sumują się i Abonent korzysta z Internetu za darmo po zakończonym ostatnim Okresie Rozliczeniowym Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych, którą posiada.
8. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu w czasie jego trwania.

Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Programu i akceptuje jego postanowienia.
2. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy, we właściwych Biurach Obsługi Klienta Dostawcy usług oraz na stronie internetowej Programu.
3. Regulamin Programu ma zastosowanie do realizacji postanowień Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych zawieranej w każdej obowiązującej Promocji, której częścią jest Usługa dostępu do Internetu lub/i Aneksu do Umowy świadczenie Usług telekomunikacyjnych w każdej Promocji, której częścią jest Usługa dostępu do Internetu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu i Telefonii Cyfrowej, Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Telewizji 3 Generacji dla pakietów Gold HD i Platinum HD, Internetu oraz Telefonii Cyfrowej przez Dostawcę usług osobom fizycznym, Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Telewizji 3 Generacji w pakiecie Silver HD, Internetu oraz Telefonii Cyfrowej przez Dostawcę usług osobom fizycznym oraz Cennika Usług telekomunikacyjnych Dostawcy usług CONECT, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy.
5. Integralną częścią Regulaminu Programu jest Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu. Wzór Kuponu Promocyjnego LEAD CONECT.
6. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 08.07.2016 r.